Новини

Информация за осмокласници и техните родители във връзка с АСП

ИНФОРМАЦИЯ

за родителите на деца записани в осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

   РЪКОВОДСТВОТО НА ПГЯЕ „МАРИЯ СКЛОДОВСКА -КЮРИ”– БЕЛЕНЕ Ви информира, че всички семейства, чиито деца са записани за първи път в осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година.

   Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие , че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

   Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи: • удостоверение, че детето (децата) е записано в осми клас на държавно или общинско училище , издадено от съответното училище ; • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител. Заявлението се подава след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

   Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление", на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви е-Услуга", Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.> изтегли файла